måndag 21 september 2009

Värmdö förtjänar bättre!

Kommunfullmäktige behandlar på onsdag 2010 års budget. Eftersom det sannolikt är mandatperiodens sista budgetbeslut visar det tydligt var skiljelinjerna går inför Värmdövalet 2010.

(M)ajoriteten inleder sitt förslag med att ”både under förra mandatperioden och under nuvarande har ansträngningar gjorts för att stärka kommunens ekonomi, med en resultatförbättring på ca 50 miljoner kronor.” Därmed avslutas mandatperioden med en mer nyanserad bild än den inleddes med. Tidigare utvärderingar visar att drygt 40 av dessa miljoner härrör från insatser under den blocköverskridande majoriteten 2001-2006 – Samarbete för Värmdö (S, Kd, C och Mp).

Efter 2006 har även vi Socialdemokrater ställt oss bakom att kommunens kostnader för ”vård-skola-omsorg” ska ligga i nivå med länsgenomsnittet. Men nu börjar flera områden halka efter – främst skolan, den sociala tryggheten och äldreomsorgen. Därför vill vi tillföra dessa områden nödvändiga resurser och sätta större fokus på kvalitet.

Lägg pengarna där de behövs! I vårt budgetförslag tillförs skolan 10 miljoner kronor, äldreomsorgen 6 miljoner kronor samt socialtjänsten 8 miljoner kronor. Vi vill dessutom förstärka samhällsplaneringen med 1,5 miljoner kronor samt tillföra kultur- och fritidsverksamheten för barn och ungdomar 1 miljon kronor. Vi vill fortsätta utveckla idrottsanläggningar i samverkan med föreningarna och ersätta fritidsgården i Kvarnbergsskolan. Sedan drygt två år förordar vi ett kultur och aktivitetscentra i den tidigare Domus-restaurangen i Gustavsbergs centrum – och det måste gå snabbt!

Inom grundskolan vill vi säkerställa att Värmdö inte hamnar längre ner under läns-genomsnittet, samt satsa på kvalitet och uppföljning. Sommaren 2010 vill vi ge alla ungdomar 16-18 år chansen att pröva på ett arbete genom en sommarjobbsgaranti enligt ”Nynäshamnsmodellen”.


Kommunens hemtjänst för äldre brottas med stora problem och måste kompenseras för underbudgetering. Dessutom vill vi närmare analysera situationen inom äldreomsorgen och föreslår en lokal utredning av problemen och dess orsaker – en lokal haverikommission! Vidare vill vi göra en riktad satsning på den personal som arbetar med funktionshindrade.

Totalt vill vi år 2010 lägga 33 miljoner kronor mer på ”vård-skola-omsorg” än (m)ajoriteten. Finansieringen sker dels genom att använda statliga tillskott, dels genom prioriteringar inom budgeten. Samtidigt ger vårt budgetförslag ett överskott på 27,5 miljoner kronor och innehåller en samlad reserv på 30 miljoner kronor. Genom en mer offensiv markpolitik kan resultatet (överskottet) förbättras och kommunens låneskuld minska.

Avskaffa ”Någon Annan-ismen”
Slutligen vill vi återgå till den kommunala organisation och ordning som det nya kommunhuset Skogsbo byggdes för 2005/06. (M)ajoriteten rivstartade den nya mandatperioden med att driva igenom en helt ny kommunal organisation. Nu erkänner man att den är både ineffektiv och dyr. Resultatet har blivit oklara roller, omfattande dubbelarbete, undermåliga beslutsunderlag, urgröpt förtroende politiker – tjänstemän och ständiga ”energiläckage”. Kommunpolitiken har förvandlats till ett ”Svarte Petter-spel” präglat av oförmåga att över huvud taget styra skutan. Istället för att ta ansvar hänvisas ofta till ”Någon Annan”.

Vi vill lämna ”Någon Annan-ismen” och synsättet att kommunen i sig själv är en marknad. Vi vill att kommunen ska drivas professionellt som en koncern byggd på samverkan och kompetent ledning istället för ”köp och sälj”. Genom att återgå till den ursprungliga ambitionen med kommunhuset kan vi minska de politiska och administrativa merkostnaderna och skapa utrymme för en sänkning av kommunalskatten, redan år 2010 med 10 öre!


Lars Bryntesson
Oppositionsråd (S)

Annika Andersson
Gruppledare, Barn och Ungdom (S)

Jösta Claeson
Gruppledare, Social trygghet (S)

Anna Hellgren Westerlund
Gruppledare, samhällsbyggnadsfrågor (S)

Andrine Winther
Gruppledare, kommunal produktion (S)

Nils-Erik Särnbrink
Ordförande för Socialdemokraterna i Värmdö

Inga kommentarer: