fredag 6 juli 2012

Att ha rätt räcker inte


Alla underlag och all expertis pekar på samma sak - trädallén på Grindstugatan ska bevaras. Trots det väljer Värmdö(m)ajotiteten att göra tvärtom!

Igår hade Samhällsplaneringsnämnden sitt extra sammanträde. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte hjälper att ha fakta på sin sida. Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet var inte intresserade av våra starka argument som främstvar följande:

- Träden är fredade i detaljplanen. Så här står det:

"Särskilt värdefulla träd som ej får fällas eller på annat sätt påverkas!

- Allén är utpekad som riksintresse.

-Kommunens egen expertis både på från Bygg och miljö-sidan och Kultursidan säger att träden är oerhört viktiga och bör bevaras (se bilaga 3).

-Trädutredningen på beställning av kommunen visar tydligt att det inte finns någon anledning att ta ned träden, utom två som togs ned av den anledningen i höstas (se bilaga 10).

Hur man utifrån dessa underlag kan komma fram till ett beslut om att alla träden ska fällas är för mig en gåta. Vem har tagit, och är därmed är ansvarig för, det beslutet? Ytterst är det alltid politiken som bär ansvaret. Det går inte att gömma sig bakom enskilda tjänstemän och delegationsordningar.

Nämndens ordförande Peter Frej har valt att inte lyfta upp frågan till politisk bedömning. Han svarade mycket nonchalant på en direkt fråga i Kommunfullmäktige den 13 juni att det "skulle ha blivit Värmdös egen almstrid då". Det vill säga Peter Frej undanhöll frågan för politiken för att han förstod att den är mycket kontroversiell. I ljuset av detta finns det bara en politiker som har haft koll på ärendet och därmed är det Peter Frej som är ansvarig för att träden olovligt fällts och dessutom att det skett i direkt strid mot detaljplanen, riksintresset, och all sakexpertis.

Vi socialdemokrater menar att frågor av den här karaktären med fördel ska diskuteras och dömas av i ett politiskt organ för att vi inte ska hamna i den här typen av oåterkalleliga situationer. Det ger också en trygghet åt våra tjänstemän som kan luta sig mot beslutet i det fortsatta arbetet.

(M), (MP), (KD) och (FP) sa rakt ut träden ska bort. Miljöpartiet sa också att om frågan kommit upp för behandling i något politiskt organ kanske de eventuellt skulle ha varit mot detta. När frågan nu kom upp hade de samma åsikt som de borgerliga partierna.

Kommunen har nu medverkat till att ta ned 6 träd (ytterligare två är nedtagna men de är alla överens om skulle fällas på grund av deras kondition) innan fällningen stoppades på grund av att det inte finns något som styrker att de ska tas ned.

Det krävs marklov för att fälla träden. Det har kommunen inte ansökt om (trots att det står i underlagen och att det är kommunen som hanterar marklov) vilket leder till att vi nu får böta 11 000 kronor per träd. Det är oacceptabelt!

Om det är så att något av träden utgör en fara mot allmänheten eller för den delen mot hus eller annan egendom måste det naturligtvis tas bort. Den som har ansvar för trädet ansöker då i laga ordning om marklov som prövas i Bygg-, miljö- och hälsokyddsnämnden.

Vi socialdemokrater har heller ingen anledning att tro att de boende på Grindstugatan inte handlat i enlighet med de underlag och den information de haft men kommunen som varit involverad under hela resan har agerat mycket tveksamt.

Vår utgångspunkt är att vi värnar utvecklingen i Gustavsberg och vi har som politiker ett ansvar för alla medborgare i Värmdö kommun. För oss är kombinationen av det nya och det gamla viktig. Modernitet och tradition är avgörande för Värmdös framtid. Trädallén på Grindstugatan är klassad som riktintresse för kultumiljövård och träden är 140 år gamla. De är oersättliga men kan bytas ut om det är helt nödvändigt.

Jag är både ledsen och bedrövad över (m)ajoritetens sätt att agera och argumentera men de har majoritet och gör därmed som de vill. Vi föreslog tre saker på mötet varav de gick med på de första två och jag hoppas nu att majoritetspolitikerna i Bygg-,miljö- och hälsoskyddsnämnden är klokare än de personer som sitter i Samhällsplaneringsnämnden:


- Att förvaltningen i den fortsatta hanteringen av allén i Ebbalundsplanen tar hänsyn till detaljplan, riksintresse och begär nödvändiga lov.

- Att uppdra till förvaltningen att säkerställa att marklov söks i efterhand för de otillåtet genomförda åtgärderna.

- Att nämnden tar fram riktlinjer för kommunens åtgärder av träd.

Vi begärde ett extra sammanträde för att vi ville få alla korten på bordet för att på så sätt få klarhet i vad som hänt och vem som är ansvarig. Tyvärr spelar fakta ingen roll utan det är andra mekanismer som styr Värmdös utveckling.

Läs gärna själv underlagen och bilda dig en egen uppfatting. Klicka här>>

Inga kommentarer: