lördag 14 maj 2011

10 bra förslag som (m)ajoriteten röstade mot

Ett av de mest långsiktiga och viktigaste besluten vi tar i kommunen är det om nya Översiktsplanen. Det är i den vi lägger fast på vilket sätt det är önskvärt att Värmdö växer och var, men även hur. Vi socialdemokrater är måna om att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt -ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Därför har vi lade vi onsdags 10 konkreta förslag som leder till detta. Samtliga röstades ner av M, MP, KD och FP.

1. Uppmuntra samåkning eftersom vårt sätt att resa en och en i en bil är ohållbart både ur miljösynpunkt men också utifrån att det skapar trängsel på våra vägar.
2. Fler infartsparkeringar, 1000 nya platser inom 10 år, för att underlätta kollektivtrafikåkande.
3. 100 stolpar för laddning av elbilar inom 10 år för att underlätta omställning till mer miljövänligt drivmedel av bilar. Dessutom skulle dessa kunna förläggas vid infartsparkeringar där bilen laddas när man tar bussen till jobbet.
4. Utökad kollektivtrafik, bland annat på Ingarö, Djurö/Stavsnäs och Norra Värmdölandet.
5. Bevara Kulla-Karby genom att inte tillåta bebyggelse.
6. Utreda förbifart för att avlasta Skärgårdsvägen samt avleda farligt gods bort från centrum.
7. Komplettera Översiktsplanen med en Kustplan i syfte att bland annat värna den biologiska mångfalden.
8. Komplettera Översiktsplanen med ett Skärgårdspolitiskt program eftersom det är del av kommunen som kräver särskilt fokus.
9. Fördjupad översiktsplan om Hemmesta i syfte att bland annat avgöra i vilken utsträckning Hemmesta kan växa österut.
10. Förtydligande av att personer som väljer bosätta sig permanent i områden utanför kommunens centrumområden och prioriterade förändringsområden inte kan räkna med samma nära service.

Nu ska Översiktsplanen ut på utställning där alla kan titta på den. Det sker fram till september så ta chansen!

Inga kommentarer: